Voorwaarden Kittens

Voorwaarden bij plaatsingsovereenkomst betreffende kittens

1. Verkoper of specifiek door haar daartoe aangewezen personen zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden.

2. Wanneer de aankoop een jonge kat betreft, dient de eigenaar het dier tijdens de zesde/zevende levensmaand te laten castreren/steriliseren.
Hiertoe wordt door het asiel een waardebon verstrekt waarmee men zich kan vervoegen bij de eigen dierenarts. De dierenarts tekent de waardebon af, na handtekening dierenarts wordt de originele waardebon ingeleverd bij Dierentehuis ‘t Schuthok. De waarde van de waardebon wordt zo spoedig mogelijk op de door u opgegeven bankrekening gestort.
De waardebon is geldig tot 8 maanden na uitgifte. Vergeet niet uw banknummer duidelijk te vermelden!
Indien u geen gebruik maakt van deze regeling, benutten we het bedrag van de waardebon graag om andere zwerfdieren te helpen!

3. In de volgende gevallen zal de koop worden ontbonden en zal de koper een boete worden opgelegd van € 500,-.
a: koper het in de overeenkomst omschreven dier verkoopt of in eigendom, of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding) zonder voorafgaande toestemming van verkoper daarvoor te hebben verkregen.
b: koper met het in de overkomst omschreven dier gaat fokken.
c: koper er niet voor zorgt dat het in de overeenkomst omschreven dier voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest.
d: koper het dier zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt.
e: koper verboden ingrepen laat uitvoeren.

4. Indien ontbinding op grond van een van de in artikel 3 genoemde voorwaarden plaatsvindt, heeft verkoper het recht het dier op te eisen bij de koper of enig ander persoon en het dier onder zijn hoede te nemen op welke plaats het dier zich op dat moment ook bevindt.

5. In geval van ontbinding op grond van één van de in artikel 3 genoemde voorwaarden, is verkoper niet verplicht tot teruggave van de koopsom.

6. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken waarvan hij/zij redelijkerwijze niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn.

7. Wanneer een geplaatst dier binnen veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst een onbekend lichamelijk gebrek vertoont, waarvan kan worden aangetoond dat het mogelijkerwijs aanwezig was tijdens het verblijf in het asiel, kan de koper na voorafgaande toestemming van de verkoper en na uitreiking van een doorverwijsformulier het dier door een door het asiel aangewezen dierenarts laten behandelen, tegen een speciaal asieltarief. Dit is voor rekening van ’t Schuthok en zal rechtstreeks aan de dierenarts worden betaald. Voor plaatsingen buiten Den Helder en omstreken geld een andere regeling, zie punt 2.
VOOR KITTENS GELDT EEN EIGEN RISICO, INDIEN MEN ZICH NIET HOUDT AAN HET VOEDINGSADVIES VAN HET ASIEL. KORTOM: ER WORDEN GEEN REKENINGEN VERGOED WANNEER HET KITTEN LAST HEEFT VAN DIAREE
Let wel: Er kunnen achteraf geen rekeningen worden gedeclareerd.

8. Wordt het dier binnen 1 maand teruggebracht, is men geen afstandskosten verschuldigd. Na genoemde periode zijn afstandskosten verschuldigd.

9. Bij verhuizing dient men het nieuwe adres door te geven aan ’t Schuthok.

10. De in de plaatsingsovereenkomst opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

Koper verklaart hierbij akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.